Door drukte bij PostNL zijn pakketten langer onderweg dan gebruikelijk. Raadpleeg de track & trace informatie voor de meest actuele status van je pakket. Excuses voor het ongemak. 

Social Media Overeenkomst

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. HET BEVAT BELANGRIJKE TERMEN DIE UW WETTELIJKE RECHTEN BEÏNVLOEDEN. WANNEER U DE HASHTAG #AKKOORD VERZENDT NAAR MR MARIA, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST.

U leest mogelijk deze licentieovereenkomst op een klein scherm.

Zo ja, hieronder de belangrijke punten van de licentieovereenkomst samengevat (maar lees alstublieft de overeenkomst door).

 • U blijft de eigenaar van de Content. Niets in deze overeenkomst verandert dat.
 • U geeft Mr Maria een licentie om de inhoud op de websites, apps, e-mail en sociale media van Mr Maria te gebruiken, ook voor promotionele doeleinden.
 • U verleent ook Mr Maria toestemming om uw naam en afbeelding en ander biografisch materiaal in combinatie met de inhoud te gebruiken.
 • U heeft alle rechten, zowel van derden, van uw Content en niets in de inhoud is ongepast of lasterlijk.
 • U vrijwaart Mr Maria van enige aansprakelijkheid en u belooft Mr Maria niet te dagvaarden voor het gebruik van de inhoud zoals beschreven.

1.

U verklaart en garandeert dat u minstens 18 jaar bent.

2.

U verklaart en garandeert dat u:

 1. alle rechten, titels en belangen bezit en beheert van de Content waarvan u de licentie heeft of dat u anders alle rechten, machtigingen en toestemmingen heeft die nodig zijn om dergelijke inhoud te plaatsen en te gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruiksrecht van namen, afbeeldingen en gelijkenissen van derden die naar de inhoud verwijzen of hierin verschijnen);
 2. alle rechten heeft om Mr Maria en haar partners, agenten, vertegenwoordigers, vergunninghouders en toewijzers (gezamenlijk Papa Maria BV) te voorzien van de licentie en rechten die in sectie 4 hieronder worden uiteengezet; en
 3. voldoet aan alle toepasselijke wetten en voorschriften die verband houden met het verwerven en / of produceren van de Content. Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent "Content" foto's, tekst, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties of andere materialen (inclusief eventuele bijbehorende metadata of locatie-informatie) (collectief, "Content"). Ter verduidelijking bevat Content ook eventuele profielinformatie waarvan u aan Mr Maria toegang verleent tot sociale platforms van derden (zoals Instagram, Twitter en Facebook) in overeenstemming met de autorisatieprocedures die door het platform zijn vastgesteld.

3.

U verleent hierbij Mr Maria een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, doorlopende, onherroepelijke en volledig sublicentie om te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te maken van, te verspreiden, te verrichten en openbaar te maken van de Content die u verzendt, geheel of gedeeltelijk, op Mr Maria's social media accounts, op of in een van de digitale platforms van Mr Maria (inclusief websites, apps en e-mail), en op websites en apps van derden voor elk doel, ook voor promotionele en publieke doeleinden. Ter verduidelijking en onbeperkt,

 1. deze licentie omvat, met uitdrukkelijk uw akkoord, het recht aan Mr Maria om uw naam, afbeelding, persona en gelijkenis van uw persona te gebruiken en openbaar te maken; En
 2. niets in deze licentie veranderd uw eigendomsrecht van de Content aan Mr Maria. Niets in deze licentie vereist dat Mr Maria uw Content op een specifieke manier of op een specifiek platform gebruikt of publiceert of uw inhoud al met al gebruikt of publiceert.

4.

Eventuele uitspraken, opmerkingen of claims die in uw Content zijn opgenomen of afgebeeld, zullen uw eerlijke meningen en ervaringen weerspiegelen. Wanneer u merken, producten of diensten in uw inhoud afbeeldt of hiernaar verwijst, gaat u verder akkoord met eventuele materiële verbindingen die u zou hebben met Mr Maria of andere merken of verkopers van derden (zoals wanneer u een werknemer bent, betaald blogger of ontvanger bent van gratis producten/diensten). U gaat er ook mee akkoord om op verzoek van Mr Maria ondersteunende informatie of documentatie te verstrekken die betrekking heeft op deze uitspraken, opmerkingen, claims, opvattingen en ervaringen.

5.

U begrijpt dat u niet zal worden betaald voor het gebruik van door Mr Maria van uw Content, zoals beschreven in deze Licentieovereenkomst. Ieder van ons draagt onze eigen kosten verbonden aan deze Licentieovereenkomst. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk of digitaal is overeengekomen.

6.

U gaat ermee akkoord om actie te ondernemen (inclusief de uitvoering van documenten) die door Mr Maria op redelijke wijze worden aangevraagd, in te voeren of bewijs te geven van de representaties en / of licenties en rechten die in deze Licentieovereenkomst zijn uiteengezet.

7.

U gaat er mee akkoord dat u geen Content zal indienen die:

 • inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een ander;
 • materiaal bevat dat onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, ontuchtig, suggestief, gewelddadig, storend, bedreigend, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins aanstootgevend is;
 • het gebruik van een product of dienst aanduidt, beschrijft of aanmoedigt die aanstootgevend, ongepast of schadelijk zou zijn voor Mr Maria of enig ander persoon of het gebruik van een product op een manier aantoont die in strijd is met de instructies of waarschuwingen met betrekking tot het product;
 • de publieke-, privacy- of gegevensbeschermingsrechten van anderen schendt of schaadt; of
 • onjuist of misleidende verklaringen, aanspraken of afbeeldingen bevat over een persoon, bedrijf, product of dienst.

Zonder het voorgaande te beperken gaat u akkoord dat u, in samenhang met de productie van uw Content:

 • geen emotionele nood of misbruik heeft opgedaan op andere mensen;
 • niet andere mensen vernederd heeft, geen andere mensen heeft aangevallen, gestalkt of bedreigd;
 • geen gebruik heb gemaakt van privé eigendom zonder toestemming;
 • geen andere persoon geïmiteerd/verpersoonlijkt heeft of uw associatie, titel of autoriteit verkeerd heb gerepresenteerd; en
 • geen andere activiteiten is aangegaan die kunnen leiden tot letsel, overlijden, eigendomsschade en / of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

Mr Maria zal de Content verwerpen en / of verwijderen waarin Mr Maria naar eigen goeddunken meent dat dergelijke activiteiten zich voordoen.

8.

Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u akkoord met het vrijgeven, ontlasting en vrijwaring van Mr Maria en zijn werknemers, aannemers, sponsors of andere personen die optreden onder de toestemming of bevoegdheid van Mr Maria, van aansprakelijkheid, aanspraak, schade, oordeelvelling, kosten, verlies, onkosten (inclusief redelijke advocatenkosten), op grond van de publicatie of het gebruik van de Content die u verstuurt of de naam, afbeelding, gelijkenis, persona of andere informatie die u verstrekt in verband met dergelijke Content. Voorts gaat u ermee akkoord om van eventuele rechten op inbreukmaatregelen die u in verband met deze licentieovereenkomst mag hebben, af te zien.

9.

Dit is de volledige overeenkomst tussen u en Mr Maria met betrekking tot de Content waarvan u licentie verleent. Als een rechtbank enige bepaling van deze Licentieovereenkomst in elk opzicht onredelijk of niet afdwingbaar acht, gaat u ermee akkoord dat deze Licentieovereenkomst niettemin zal worden afgedwongen tot de mate waarin het door de rechtbank wordt vastgesteld dat deze wettelijk afdwingbaar is.

10.

Deze overeenkomst wordt uitgelegd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Amsterdam, onverminderd het recht van de partijen om het geschil op te leggen aan de relatief bevoegde rechter op basis van het woonplaats van de ontvanger.